Trạm Hoa tiêu Bình Thuận

Trạm Hoa tiêu Bình Thuận

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

Địa chỉ : Tuy Phong, Bình Thuận

Ngày hoàn thành : Tháng 11/ 2016