Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành


Mô tả dự án

Công trình: Nhà máy Bosch Long Thành

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai

Hạng mục: Chống thấm mái gạch tàu bằng hệ thống  màng PVC Sika Sarnafil G410/Felt

Bosch 1

Công tác chuẩn bị

Bosch 2

Dán màng chống thấm lên mặt sàn gạch tàu

Bosch 3

Hàn nối các biên màng chống thấm

Bosch 4

Hoàn thiện chống thấm